Konkurs Facebook 13.07.2021

Zasady:

1. Pobierz zdjęcie lustra bez tła: zdjęcie

2. Wklej lustro z pobranego zdjęcia w dowolne zdjęcie z Twojego mieszkania.

3. Opublikuj skomponowane zdjęcie w komentarzu posta konkursowego na Facebooku.

4. Zbierz jak największą ilość polubień w czasie trwania konkursu (13.07.2021 do 27.07.2021 do godziny 10:00 (czas UTC+2:00)).

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 13.07.2021 r.

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest SHED AGENCY Grzegorz Masłowski, właściciel sklepu internetowego szopa.sklep.pl, z siedzibą przy ul. Postępu 98Q/1, 05-500 Nowa Wola, NIP 6252326744 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/szopasklep/ (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 • 3. NAGRODY
 1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę główną.
 2. Nagrodą w Konkursie dla uczestników konkursu, wykonujących zadanie opisane w rozdziale 5-ym niniejszego regulaminu, za zajęcie pierwszego miejsca jest:
  lustro Moebe Wall Round fi. 50 cm w kolorze mosiądzu o wartości 790,00 zł brutto oraz dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 87,69 zł brutto na pokrycie podatku dochodowego od wygranej. Nagroda dodatkowa zostanie przekazana bezpośrednio na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

  – nagroda – Lustro –  zostanie wysłana do zwycięzcy kurierem DHL na koszt organizatora konkursu.

 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora – www.facebook.com/szopasklep/
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 1. Organizator oświadcza, że przejmuje na siebie odpowiedzialność zapłaty podatku dochodowego od nagrody zgodnie z punktem nr 3.2
 • 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/szopasklep/
 2. Konkurs trwa od 13-07-2021 do 27-07-2021 do godziny: 10:00 rano
 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wypełnienie zgłoszenia, w tym:

a) Pobranie zdjęcia lustra bez tła z linku wskazanego w poście konkursowym umieszczonym na stronie https://www.facebook.com/szopasklep/ 

b) Wkomponowanie lustra z tego zdjęcia w dowolne zdjęcie wnętrza mieszkania uczestnika.
c) Opublikowanie skomponowanego zdjęcia w komentarzu postu konkursowego, o którym mowa w tym regulaminie.
d) zdobycie jak największej liczby POLUBIEŃ pod własnym komentarzem
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/szopasklep/

 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę na podstawie przeliczenia ilości polubień komentarza (zdjęcia w komentarzu, opublikowanym przez uczestnika).
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/szopasklep/
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – https://www.facebook.com/szopasklep/ wiadomości z następującymi danymi:
a) imię i nazwisko
b) adres korespondencyjny
c) numer telefonu
d) adres email
e) nr NIP dla celów związanych z podatkiem dochodowym od nagród rzeczowych
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie udostępnione uczestnikowi do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.
10. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 • 9. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
 2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłane przez niego zgłoszenie jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zgłoszenia (zawierającego zdjęcie/tekst) w tym prawo do zgłoszenia komentarza w konkursie.
 • 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 13.07.2021 r.”
 1. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.07.2021 r. i obowiązuje do 27.07.2021 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: szopa.sklep.pl
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
  https://szopa.sklep.pl/konkursy/konkurs-facebook-13-07-2021/