Regulamin sklepu

Poniżej znajdziesz Regulamin serwisu Szopa dostępnego pod adresem na https://www.szopa.sklep.pl. Jeżeli jest on dla Ciebie niejasny, napisz do nas na a postaramy się pomóc. Regulamin obowiązuje od dnia 11.02.2021r.

  1. Postanowienia ogólne
  2. Definicje
  3. Rejestracja użytkownika
  4. Zasady zakupów
  5. Zwroty i reklamacje
  6. Newsletter
  7. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Szopa dostępnego pod adresem URL https://www.szopa.sklep.pl jest firma SHED AGENCY prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowaną pod numerem REGON: 240999621, NIP: 6252326744 z siedzibą przy aleja Niepodległości 12/82, 05-800 Pruszków prowadząca tę witrynę i sklep pod nazwą ”szopa.sklep.pl” wymiennie „Szopa” przy tejże witrynie.

2. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin posługuje się pojęciami, które mają następujące znaczenie:
• Cena oznacza uzgodnioną przez Szopa cenę brutto za Przedmiot z Oferty.
• Suma oznacza sumę Ceny oraz kosztów wysyłki Przedmiotu w wariancie wybranym przez Kupującego.
Dostawca oznacza podmiot z którym współpracuje Szopa w zakresie dostarczenia Kupującemu Przedmiotu określonego w Zamówieniu.
Konto Użytkownika/Moje Konto oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel (Panel Użytkownika/Moje Konto), uruchomiony i prowadzony na jego rzecz przez Szopa, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.
• Kraj Kupującego oznacza kraj do którego wysłane zostaną zakupione przez Kupującego Przedmioty.
• Kupujący oznacza każdego Użytkownika (konsumenta lub przedsiębiorcę), który podejmuje czynności zmierzające do kupna lub dokonującego Zakupu w Serwisie.
• Oferta oznacza każde ogłoszenie sprzedaży Przedmiotu w Serwisie umieszczone przez administratora.
• Przedmiot oznacza każdy egzemplarz towaru będącego przedmiotem Oferty.
• Serwis oznacza stronę internetową stworzoną, rozwijaną i wykorzystywaną przez Szopa, dostępną pod adresem URL https://szopa.sklep.pl/ i na jego podstronach.
• Transakcja oznacza każdorazowy zamiar zakupienia Przedmiotu przez Kupującego poprzez dodanie go do koszyka i rozpoczęcie procesu płatności.
• Regulaminoznacza niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania z Serwisu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin wraz z odpowiednimi przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący reguluje kwestie rodzaju i zakresu świadczonych usług, tryb postępowania reklamacyjnego i odpowiedzialność związaną z korzystaniem z Serwisu.
• Użytkownik oznacza wszystkie podmioty korzystające z serwisu Szopa. W tym podmioty zarejestrowane i nie zarejestrowane w serwisie.
• Zakup oznacza opłaconą Transakcję, która skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Szopa i Kupującym. Zakup dokonywany jest przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość z wyłączeniem zamówień opłaconych w punktach sprzedaży stacjonarnej Szopa.
• Zamówienie oznacza jedną lub więcej Transakcji, które Kupujący zamierza opłacić.

3. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik serwisu może dokonać rejestracji w Serwisie aby utworzyć Konto Użytkownika umożliwiające mu korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
2. Użytkownikiem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem, że Konto Użytkownika założy w ich imieniu prawny opiekun.
3. W celu rejestracji w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu i aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Rejestracja w Serwisie odbywa się:

a) przez wypełnienie przez Użytkownika dostępnego w Serwisie formularza rejestracyjnego
b) po uzupełnieniu danych do wysyłki na stronie “Zamówienie” przy składaniu pierwszego Zamówienia

5. Podanie danych w ramach rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe uniemożliwi rejestrację.
6. W przypadku dowolnej formy rejestracji, po jej pomyślnym zakończeniu użytkownik otrzymuje od Szopa automatyczne powiadomienie na wskazany przez siebie adres email.
7. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Serwisu są równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
8. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza i gwarantuje administratorowi serwisu, że wszelkie podane przez niego dane i informacje są prawdziwe, a w razie zmiany tych danych/informacji Użytkownik zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji za pomocą Konta Użytkownika.
9. Dokonując rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego Konta Użytkownika.
10. Szopa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane dostępem do Konta Użytkownika przez osobę nieuprawnioną, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej administratora serwisu.
11. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża osobną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Szopa w celu ewidencji sprzedaży i realizacji zamówień, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przyjętą Polityką prywatności.
12. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Szopa na swój adres email informacji systemowych, nie stanowiących informacji handlowej.
13. Dokonując rejestracji Użytkownik może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie ofert handlowych Szopa i zaufanych partnerów handlowych.
14. Szopa może odmówić Użytkownikowi utworzenia lub prowadzenia Konta Użytkownika bez podania przyczyny. W takim wypadku dane podane w trakcie rejestracji zostaną usunięte i nie będą przetwarzane przez administratora serwisu. Odmowa taka może nastąpić w szczególności jeżeli:

a) Szopa poweźmie wątpliwość co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika,
b) Użytkownik naruszył wcześniej zasady korzystania z Serwisu, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje,
c) Login lub podana przez Użytkownika marka lub logotyp są tego rodzaju, że naruszają prawo, postanowienia Regulaminu, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
d) Przyczyny techniczne uniemożliwiają Szopa prowadzenie Konta Użytkownika,
e) Użytkownik naruszył postanowienia jakichkolwiek umów zawieranych z Szopa.

15. Zabrania się publikowania w Serwisie treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych, niezgodnych z prawdą, dobrymi obyczajami mogących wyrządzić szkodę Szopa lub osobie trzeciej, jak również wszelkich treści naruszających przepisy prawa.
16. Zabrania się Użytkownikom przekazywania sobie nawzajem jakichkolwiek informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej, etc.

4. ZASADY ZAKUPÓW

1. Składanie Zamówień

a) Składanie Zamówień odbywa się poprzez dodanie Przedmiotu przez Kupującego do koszyka, a następnie potwierdzenie adresu dostawy i danych rozliczeniowych na stronie “Zamówienie” oraz rozpoczęcie opłacenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę”. Z tą chwilą dochodzi do złożenia Zamówienia.
b) Użytkownik nie będzie w stanie złożyć Zamówienia dopóki nie wprowadzi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, nazwa ulicy i jej numer, kod pocztowy, miasto, kraj, adres email, numer telefonu) do formularza dostępnego na stronie “Zamówienie” zawierającej informacje o dokonywanym Zamówieniu.
c) Po opłaceniu Zamówienia przez Kupującego, dochodzi do Zakupu i każda Transakcja wchodząca w skład Zamówienia otrzymuje status “Opłacona”.
d) Szopa niezwłocznie informuje Kupującego o każdym jego Zakupie.
e) Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim lub angielskim w zależności od preferencji i ustawień użytkownika.
f) Kupujący zobowiązany jest dokonywać Zakupu w sposób przemyślany i świadomy związanych z tym konsekwencji.
g) Zabrania się Kupującemu nakłaniania producentów do sprzedaży Przedmiotu poza Serwisem.

2. Formy płatności

a) Jedyną formą płatności za złożone Zamówienie jest przedpłata w wysokości 100% Ceny Całkowitej.
b) Przedpłaty można dokonać online za pośrednictwem systemów płatności PayPal, PayU lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Szopa po uprzedniej zgodzie Szopa.
c) Obowiązujące w wyżej wymienionych systemach warunki płatności określają odpowiednie przepisy, właściwe wzorce umowne (np.: regulamin, ogólne warunki umowy) oraz wewnętrzne regulaminy i procedury instytucji, udostępniane na ich stronach internetowych
d) Szopa zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępności w Serwisie dowolnego z wymienionych powyżej systemów płatności w dowolnym czasie.

3. Cena

a) Cena Przedmiotu dostępnego w sprzedaży stanowi informację jawną, podaną do publicznej wiadomości
b) Cena wyrażona jest w złotych polskich
c) Ostateczną ceną wiążącą strony jest Cena zawarta w Serwisie w momencie rozpoczęcia Transakcji przez Użytkownika.

4. Koszty wysyłki

a) Koszty wysyłki Przedmiotu są ustalane przez Szopa oddzielnie dla każdego egzemplarza Przedmiotu i Kraju Kupującego, w momencie zgłaszania Oferty.
b) Koszty wysyłki pokrywa Kupujący, chyba że Szopa ustali inaczej przy dodawaniu Ofery do serwisu.
c) Koszty wysyłki, w formie przesyłki kurierskiej, pocztowej lub innej usługi transportowej, naliczane są automatycznie w momencie dodania Przedmiotu do koszyka, oddzielnie dla każdego z Przedmiotów.

d) koszty wysyłki dla standardowych przesyłek przedstawiają się następująco:

Cennik wysyłki brutto:

wagametoda wysyłkiPaczkomaty InPostPoczta PolskaDHLspedytor
< 2 kgpaczkomat/kurier9,90 zł14,90 zł14,90 złx
< 5 kgpaczkomat/kurier14,90 zł14,90 zł14,90 złx
< 15 kgkurierx29,90 zł29,90 złx
< 30 kgkurier gabarytx69,90 zł69,90 złx
>30 kgkurier paletax199,90 zł199,90 złx
*niestandardspedycjaxxx349,90 zł
Cennik wysyłki brutto


a) Przedmioty w Ofercie stanowią własność administratora serwisu do momentu odbioru przez Kupującego przesyłki wysłanej przez Szopa lub przez podmioty współpracujące na zlecenie Szopa.
5. Dostawa przesyłek

b) Zamówienia zawierające Przedmioty od więcej niż jednego producenta/dostawcy, mogą być wysyłane w osobnych przesyłkach.
c) Zmiana adresu wysyłki przez Kupującego w Panelu Użytkownika nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla Zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Przedmioty z takiego Zamówienia zostaną wysłane na adres podany w trakcie jego składania.
d) Zmiany adresu wysyłki dla złożonych już Zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt z administratorem lub pracownikiem serwisu.

6. Anulowanie Transakcji

a) W uzasadnionych przypadkach Szopa zastrzega sobie prawo do anulowania Transakcji w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od jej opłacenia przez Kupującego. Za uzasadniony przypadek rozumieć należy w szczególności: łatwo zauważalny dla Kupującego błąd systemu sprzedaży (np. rażąco zaniżona Cena), brak dostępności i uszkodzenie Przedmiotu sprzedaży.
b) W przypadku anulowania Transakcji przez Szopa, zwrot środków następuje niezwłocznie i nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od anulowania zamówienia.
c) Szopa zobowiązuje się poinformować Kupującego o anulowaniu Transakcji niezwłocznie po jej anulowaniu.

7. Realizacja zamówień

a) Po Zakupie, Szopa sprawdza poprawność zamówienia i rozpoczyna jego realizację. W przypadku produktów dostępnych w magazynie Szopa, Szopa przygotowuje zamówienie do wysyłki. W przypadku produktów dostępnych na zamówienie, Szopa wysyła zamówienie do realizacji do podmiotu odpowiedzialnego za dostawę towaru do Szopa lub bezpośrednio do Kupującego.
b) Termin realizacji wysyłki może ulec wydłużeniu na wyraźną prośbę Kupującego lub jeśli niemożliwa jest realizacja w wybranym terminie z przyczyn zależnych od producenta/dostawy, podmiotu współpracującego z Szopa lub wszelkich zdarzeń losowych, zakłócających łańcuch dostaw i realizację zamówień na produkty będące przedmiotem zamówienia.
c) W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, Szopa zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Kupującego mailowo lub za pomocą Panelu Użytkownika/Moje Konto
d) Za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie odpowiada producent/dostawca, podmiot działający na zlecenie Szopa lub Szopa pod warunkiem, że Kupujący udokumentuje szkodę w obecności Dostawcy.
e) Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan dostarczonego Przedmiotu w obecności Dostawcy. W przypadku zauważenia uszkodzeń, Kupujący ma obowiązek niezwłocznego spisania protokołu szkody w obecności Dostawcy. Brak protokołu daje podstawę do odrzucenia reklamacji.
f) W przypadku zwrotu Przedmiotu przez Kupującego, za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek bezpośrednio przez Kupującego lub za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Kupujący

8. Zakup z pominięciem Szopa

a) Zabrania się Producentowi/dostawcy przedmiotu będącego przedmiotem zamówienia, nakłaniania Kupującego do Zakupu Przedmiotu poza Serwisem.

5. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Zwroty

a) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący będący konsumentem może najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Przedmiotu odstąpić od Zakupu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu wysyłki zwrotnej
b) Kupujący określony powyżej może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży i dokonać zwrotu Przedmiotu poprzez wypełnienie znajdującego się w Koncie Użytkownika/Moje Konto formularza zwrotu.
c) Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Przedmiot nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.). Należy rozumieć, że produkt, wykonywany na zamówienie zgodnie z konfiguracją klienta, jest towarem, który nie podlega zwrotowi.
d) Zwracany Przedmiot powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego przez Kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu.
e) Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Przedmiot na adres podany przez Szopa najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia przez niego od Zakupu.
f) Koszt odesłania Przedmiotu ponosi Kupujący.
g) Za zwrócony Przedmiot, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (Cenę i koszt wysyłki do Kupującego).
h) Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zwracanego Przedmiotu w stanie bez zastrzeżeń dokonuje Szopa
i) Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Przedmiotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Szopa, to wówczas Szopa nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Wymiany

a) Wymiana Przedmiotów oferowanych w Serwisie nie jest możliwa.

3. Reklamacje

a) Reklamacje są rozpatrywane przez Szopa. Kupujący powinien udokumentować stwierdzone wady, niezgodności, uszkodzenia lub inne przesłanki do reklamacji Przedmiotu.
b) Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który okazał się wadliwy lub jest niezgodny z Ofertą, domagając się nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstępując od Zakupu. Z uwagi na używany charakter oferowanych Przedmiotów, reklamacji podlegają jedynie wady Przedmiotu nie przedstawione w Ofercie.
c) W celu dokonania reklamacji Przedmiotu, Kupujący wysyła zgłoszenie reklamacji poprzez Konto Użytkownika/Moje Konto wypełniając znajdujący się tam formularz reklamacji, lub pobiera ten formularz, uzupełnia niezbędnę informacje i odsyła na adres kotakt@szopa.sklep.pl drogą mailową.
d) Po wpłynięciu reklamacji, Szopa decyduje o dalszym postępowaniu i udziela dalszych instrukcji kupującemu w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.
e) Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Przedmiot na adres podany mu przez Szopa chyba, że w porozumieniu z Szopa uznają inaczej.
f) Gdy producent/dostawca naprawi Przedmiot, po odesłaniu go do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić jego wysyłkę.
g) W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem środków, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów tj. wartość Przedmiotu, koszt wysyłki pierwotnej do Kupującego i udokumentowany koszt wysyłki zwrotnej Przedmiotu. Zwrotu środków na konto Kupującego dokonuje Szopa.
h) Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu wynikającą z niedostarczenia nadanej przesyłki zawierającej zamawiany Przedmiot. Taką reklamację można zgłosić nie wcześniej niż w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wysłania Przedmiotu lecz nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty Zakupu.
i) W celu dokonania reklamacji z tytułu niedostarczonej przesyłki, Kupujący wysyła stosowne zgłoszenie na adres kontakt@szopa.sklep.pl
j) W przypadku, gdy Szopa i Kupujący nie osiągną porozumienia w kwestii reklamacji, Szopa zastrzega sobie prawo do zatrzymania środków z Transakcji do momentu potwierdzenia rozstrzygnięcia sporu przez obydwie ze stron.

4. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

a) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
b) Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
c) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Zakupu,
d) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
e) Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

6. NEWSLETTER

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez administratora serwisu szopa.sklep.pl , na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o Ofertach lub usługach dostępnych w Serwisie lub u zaufanych partnerów handlowych.
2. Newsletter przesyłany jest przez Szopa do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji usługi Newsletter lub rejestracji w Serwisie i wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji.
3. Każdy Newsletter zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
4. Oprócz Użytkowników Serwisu, z usługi Newsletter może skorzystać każdy odwiedzający Serwis, który dokonali subskrypcji w dowolny sposób. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
5. Korzystający z usługi Newsletter może w każdej chwili z niej zrezygnować przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysyłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez ustawienia w Panelu Użytkownika.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rola szopa.sklep.pl

a) Szopa pośredniczy w sprzedaży produktów oferowanych przez podmioty z nią współpracujące a Kupującymi. Jednocześnie przyjmując stronę umowy, zawieranej z Szopa przez Kupującego za pośrednictwem serwisu.
b) Szopa nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników i producentów przedmiotów, oferowanych w serwisie. W szczególności Szopa nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz legalność Przedmiotów w Ofertach przedstawionych w serwisie, jednocześnie dokładając starań aby wszystkie Oferty dotyczące przedmiotów dostępnych w serwisie, zawierały wyczerpujące informacje na ich temat.

2. Usunięcie Konta Użytkownika

a) Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika/Moje Konto w Serwisie w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z Konta Użytkownika.
b) Szopa może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Szopa lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
c) Szopa zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie Serwisu.
d) Usunięcie konta Użytkownika na jego żądanie może nastąpić najwcześniej w terminie 30 dni od momentu zawarcia przez Użytkownika ostatniej transakcji w Serwisie.
e) Jeżeli Konto Użytkownika/Moje Konto zostało usunięte decyzją Szopa, wówczas Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody administratora serwisu. Jeśli Użytkownik dokona ponownej rejestracji bez uzyskania zgody to jego nowe Konto Użytkownika/Moje Konto zostanie usunięte.

3. Czynności zabronione

a) Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu (w szczególności zdjęć i opisów Przedmiotów przetwarzanych przez Szopa) bez uprzedniej zgody Szopa lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.
b) Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508), zabrania się wykorzystania znaku towarowego Szopa, loga i grafik identyfikujących Szopa bez uprzedniej zgody Szopa.
c) Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów Szopa w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd.
d) Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w pkt od 10.3.1 do pkt 10.3.3 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.

4. Zmiana Regulaminu

a) Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Serwisie i zastępuje poprzednio obowiązujące Regulaminy.
b) Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
c) Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika/Moje Konto zostaną powiadomieni przez Szopa poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu.
d) Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest usunąć Konto Użytkownika/Moje Konto w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu. Nieusunięcie Konta Użytkownika we wskazanym terminie jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
e) W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie oraz jurysdykcja sądów polskich właściwych dla siedziby Szopa.